ของเล่นเด็กพร้อมกับการเล่นเพื่อให้ส่งเสริมความก้าวหน้าเด็ก การเล่นเป็นโลกส่วนตัวของเด็กและเป็นเ

มกราคม 13, 2018, 02:51:16 AM โดย LucasParsons17
0
48

 นี้มีบทพระบาทควบคู่ไปกับการเล่นซึ่งคือพื้นฐานของความฉลาดชนิดสร้างสรรค์ การเล่นของเล่นแต่ละวัยจะมีพัฒนาการที่ทำลายต่างกันไป เช่นเดียวกับของเล่นก็จะต้องมีการเลือกสรรให้กั้นคล้องยินยอมรุ่นของเด็กด้วยเช่นหนึ่งเดียวกันพ่อแม่สมควรเลือกซื้อ ของเล่นเด็ก
 ในคราว 50 ปีแห่งผ่านมา ครันวิจัยทางความคิดได้สืบค้นคว้าเครื่องเคราแวดโอบเกี่ยวข้องทำให้สิ่งมีชีวิตมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันและเน้นถึงของแวดล้อมพร้อมด้วยการฝึกแหล่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแปลงขึ้นในสมอง เพราะว่าเนื้อๆการแลกโครงสร้างของสมอง เปลี่ยนมาตงค์เคมีในสมองและเปลี่ยนงานการของสมอง ของเล่นเด็ก

 พร้อมทั้งเวลาในการเล่นให้พร้อมด้วยเด็ก ได้รับเล่นอย่างอิสระเสรีไล่ตามความสำนึกและจินตนาการของเด็ก2. จัดเวลาให้เด็กได้เล่นอยู่ในของแวดตีกระหนาบที่พร้อมและที่ส่งเสริมการเล่น ของเล่นเด็ก

 แจกบุตรได้แต่งตั้งแต่แรกเกิด แนวทางการเลือกเช่าพระก็สมควรคำนึงถึงองค์สร้างหลัก เช่น ความปลอดภัย ทั้งปริมาตรถิ่นไม่เล็กเกินไป กระทั่งเข้าปากได้หรือสีที่ต้องไม่ใช้สีที่เป็นผลร้ายแก่เด็ก รวมถึงต้องดูความสอดคล้องกับความก้าวหน้าตามวัยของเด็กเหตุด้วย ตัวคณิตอายุที่เจาะจงสิงด้านกล่อง กล้าหาญคือหนทางหนึ่งที่ช่วยชี้ชี้แนะในการตัดเย็บสินใจสูงอายุพ่อมารดาผู้ปกครองได้มาประเภทงานเล่นที่เป็นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก1. จัดสิ่งแวดโอบ อุปกรณ์ของเล่น  ของเล่นเด็ก
 อย่างเหมาะสม3. ในการจัดหาอุปกรณ์ จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้มากแห่งสุดๆและมีความสมสมกับอายุของผู้เล่น4. ควรส่งเสริมการเล่นให้คั่นคล้องกับความสนใจของเด็ก เพราะการเล่นที่บังเกิดลูกจากความสมัครใจ จะทำให้เด็กได้แสดงออกของความสามารถได้มาอย่างมากที่5. การเล่นแห่งเหมาะสมเหมาะมีความกั้นจับตามลำดับขั้นของพัฒนาการทางการเล่นของเด็ก6. ผู้ปกครองควรปล่อยให้เด็กได้มาแสดงให้เห็นความเก่งแบบเต็มแหล่งในขณะเล่น ของเล่นเด็ก

  ควรมอบคำชี้แนะนำกรุณาเหลือเมื่อเด็กต้องงานเท่านั้นและควรพินิจอยู่ห่างๆ7. ควรให้ความสนใจกระตือรือร้นซักไซ้ตั้งคำถาม พร้อมด้วยมีอะไหล่ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กเมื่อเด็กควรการ8. ไม่จำหมายความว่าต้องจัดหาของเล่นให้มากเกินไป เพราะจะทำสละเด็กเลือกไม่ถูกว่าจะเล่นอะไรทำให้เกิดกระแสความสับสน9. เมื่อเด็กมีความสามารถในการเล่นมากขึ้น ควรจัดของแวดโอบและอุปกรณ์การเล่นที่ส่งเสริมงานเล่นที่ซับซ้ำมากขึ้นไป ซึ่งจะทำให้เด็กไม่เบื่อ เกิดความท้าทาย ทำให้การวิวัฒน์ความถนัดต่าง ๆ ในการเล่นเพิ่มมากขึ้น10. เร่งเร้าและส่งเสริมให้เด็กรู้จะจัดแสวงหาและสืบค้นด้วยตนเอง รวมรวมหมดให้เด็กรู้จัก ซ่อมแซมปัญหาในสถานการณ์การเล่นรูปแบบแตกต่างๆ11. ในขณะเล่นควรให้เด็กได้มีโอกาสแสดงให้เห็นความเข้าใจสึก ซึ่งจะพิจารณาได้จากสีหน้าและท่าทางตา เพราะการเล่นจะโปรดมอบเด็กแสดงออกทางอารมณ์12. ไม่ควรคาดหวังในการเล่นของเด็กว่าจะต้องบรรลุตามจุดมุ่งคาดแห่งไว้ไว้13. ในเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ ผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กเล่น ของเล่นเด็ก
 หนีบเป็นสิ่งแวดตีกระหนาบเอ็ดที่มีบทบาทในการเร่งเร้าพัฒนาการปัญญา ของเล่นเด็ก  ของเล่นเด็ก

 หรือการเล่นที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์มากขึ้น14. ในเด็กเจ็บป่วย ควรเลือก ของเล่นเด็ก
 ที่เหมาะพร้อมด้วยสภาพร่างกาย ใจใจ พร้อมด้วยความสามารถในงานเล่นของเด็กในขณะนั้น ของเล่นเด็ก


ความคิดเห็น
 

banner

banner